Vety na cvičenie, 2016-01-24

  •  
  • 340
  • 0
  • 2
  • Slovak 
Jan 25, 2016 04:00 Slovak
Môj najlepší priateľ je Turek.
Rodina Turkov býva na našej ulici.
Sú veľa Turkov v Nemecku.
Štyria Turci bývajú v tom dome.
Komorník sa potkol na tigrovom hlave.
Potkol som sa a spadol keď som vrátil doma zo školy zajtra.
Pes a mačka sedia na gaučia.
Chápeš? Áno, chápem. Vysvetlila si jasno.
Jeden z dôvodov je, že ešte stále ju milujem.
Teplota je jedna celá deväť stupňov (1.9°).
Teplota je dve celé osem stupňov (2.8°).
Teplota je tri celé sedem stupňov (3.7°).
Teplota je štyri celé šesť stupňov (4.6°).
Teplota je päť celých päť stupňov (5.5°).
Teplota je šesť celých štyri stupňov (6.4°).
Teplota je sedem celých tri stupňov (7.3°).
Teplota je osem celých dve stupňov (8.2°).
Teplota je deväť celých jedna stupňov (9.1°).
Teplota je päť a pol stupňov (5.5°).
Teplota je jeden a pol stupňov (1.5°).
Teplota je dva a pol stupňov (2.5°).
Poď sem! Chcem hovoriť s tebou.
Zavolal ho a potom prišiel sem.
Čakám ťa v autobusovej zastávke.
Čakal ju v dažde celú hodinu.
Každý večer čakávam na mojej matke pred školou.
Čo sa deje v Bratislave tento týždeň?
Veľa vecí sa deje v Bratislava tento týždeň.
Moja manželka sedí na gauči a háčkuje.
Pozri! Uháčkovala som ti čiapku.
My best friend is a Turk.
There is a family of Turks living on our road.
There are many Turks in Germany.
Four Turks live in that house.
The butler tripped over the tiger head.
I tripped and fell when I came home from school yesterday.
The dog and the cat are sitting on the couch.
Do you understand? Yes, I understand. You have explained clearly.
One of the reasons is that I still love her.
The temperature is one point nine degrees.
The temperature is two point eight degrees.
The temperature is three point seven degrees.
The temperature is four point six degrees.
The temperature is five point five degrees.
The temperature is six point four degrees.
The temperature is seven point three degrees.
The temperature is eight point two degrees.
The temperature is nine point one degrees.
The temperature is five and a half degrees.
The temperature is one and a half degrees.
The temperature is two and a half degrees.
Come here! I want to talk to you.
I called him and then he came here.
I am waiting for you at the bus stop.
He waited for her in the rain for a whole hour.
Every evening, I wait for my mother in front of the school.
What is happening in Bratislava this week?
Many things are happening in Bratislava this week.
My wife is sitting on the couch, knitting.
Look! I knitted you a hat.