Vety na cvičenie, 2016-01-30

  •  
  • 346
  • 3
  • 2
  • Slovak 
Jan 31, 2016 03:24 Slovak
Dvaja muži kúpili knihi v pondelok.
Traja vodiči jedli bryndzové halušky v utorok.
Štyria zákazníci pili mlieko v stredu.
Piati učitelia hrali na husliach v štvrtok.
Šiesti Slováci písali listy v piatok.
Siedmi Česi nastúpili vo vlak o desiatej.
Ôsmi Maďari vystúpili z vlaku o deviatej.
Deviati chlapci plávali v kúpalisku.
Desiati synovia neodpovedali na otázku.
Mám dvoch ujcov a dve tety.
Jedny nožnice ležia na stole.
Dvoje nohavíc sú v skrine.
Mám troje menín každý rok.
Dnes sme oslavili štvoro narodenín v našej firme.
Kúpili si piatoro husieľ za tvojé päť sestier?
V tejto izbe sú šiestoro dverí.
Predstav si, keby bolo siedmoro Vianoc každý rok!
Videl som zviera s osmoro úst.
Jej matka kúpil devätoro šiat v sobotu.
Kúpil si desatoro okuliarov v nedeľu, však?
Zjedol som polovicu jablka a ty smieš jesť druhú polovicu.
Tretina obývateľov je proti letiska.
Dve tretiny ponožiek je sivé.
Ona kúpila štvrť kila múka.
Tri štvrte mojích súrodencov sú chlapci.
Jedna desatina jabĺk je červené alebo zelené.
Tri percentá je tri stotiny.
Štyridsať percent je štyri desatiny.
Prečítal som štvrť tejto knihy.
Musím predať polovicu mojích kníh, pretože moje knižnice sú preplnené.
The two men bought books on Monday.
The three drivers ate "bryndzové halušky" on Tuesday.
The four customers drank milk on Wednesday.
The five teachers played the violin on Thursday.
The six Slovaks wrote letters on Friday.
The seven Czechs got on the train at ten o’clock.
The eight Hungarians got off the train at nine o’clock.
The nine boys swam in the swimming pool.
The ten sons did not answer the question.
I have two uncles and two aunts.
There is one pair of scissors on my desk.
There are two pairs of trousers in my wardrobe.
I have three name days every year.
We celebrated four birthdays in our company today.
Did you buy the five violins for your five sisters?
In this room, there are six doors.
Imagine if there were seven Christmases every year!
I saw an animal with eight mouths.
Her mother bought nine dresses on Saturday.
You bought ten spectacles on Sunday, right?
I have eaten half of the apple, and you can eat the other half.
A third of the inhabitants is against the airport.
Two thirds of the socks are grey.
She bought a quarter of a kilogram of flour.
Three-quarters of my siblings are boys.
One tenth of the apples are red or green.
Three percent is three hundredths.
Forty percent is four tenths.
I have read a quarter of the book.
I have to sell half of my books because my bookshelves are overflowing.
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app