The most important Slavic Gods part 2

  •  
  • 283
  • 0
  • 0
  • English 
Jul 1, 2014 06:12
WELES/WOŁOS - the god of beef or lord of Underground?

Weles is often considered as a god blessed by all of Slaves but some people say that he was only worshiped in Russia. The memory of him survived in heraldic gentlefolks' polish legends. We aren't sure yet if Weles and Wołos are the one or they're two different gods. In folklore Weles is shown as a lord of Underground - Nawia. He leads spirits on his meadow. It's a subterranean god of magic, promises, art and craft and inter alia - wealth. Weles was also a patron of beef. Probably św Włas - saint Błazej took Weles role in baptized Slaves society.

TRZYGŁÓW - the three-headed deity
Trzygłów is a Pomerian and Elbe Slavs deity. He was shown with three heads. It was because of his role - "the main god had three heads because he was ruling three kingdoms which are the Heaven, Earth and Hell. One hipothesis says that cult of Trzygłów was a result of unification of the tribes, so three local deities became one character. Some sciencist identify Trzygłów with Weles. The chores of Trzygłów are uknown. Trzygłów's attributes are black horse and saint oak. The horse was used by priests to foretelling, when they were leading it betwixt spears arranged on the earth.
WELES/WOŁOS- BÓG BYDŁA CZY PAN PODZIEMIA?

Weles jest czasami uważany za boga sławionego przez wszystkich Słowian, przez innych za bóstwo czczone tylko na Rusi. Pamięć o nim przetrwała w polskich legendach herbowej szlachty. Nie do końca wiadomo jednak , czy Weles i Wołos to jedno, czy dwa odrębne bóstwa. W folklorze Weles przedstawiany jest jako władca zaświatów – Nawii, na której łąki wyprowadza dusze . To podziemny bóg magii, przysiąg, sztuki, rzemiosła, kupców, a przede wszystkim bogactwa. Weles był więc również patronem bydła. Prawdopodobnie św Włas- czyli św Błażej przejął u ochrzczonych Słowian funkcje Welesa.

TRZYGŁÓW- BÓSTWO O TRZECH GŁOWACH
Trzygłów to bóstwo Słowian pomorskich i połabskich. Przedstawiany był z trzema głowami. Wynikało to z roli, jaką prawdopodobnie wg badaczy pełnił- „bóg naczelny posiadał trzy głowy, bo trzema władał królestwami, to jest niebem, ziemią i piekłem”. Według jednej z hipotez kult Trzygłowa był wynikiem procesu jednoczenia się plemion i zlania się trzech lokalnych bóstw w jedną postać. Część badaczy utożsamia Trzygłowa z Welesem. Funkcje bóstwa pozostają nieznane.
Do atrybutów Trzygłowa należał czarny koń oraz święty dąb. Koń używany był przez żerców (kapłanów) do przepowiadania przyszłości, kiedy przeprowadzany był pomiędzy drzewcami włóczni ułożonych na ziemi.

Source: http://www.edukacja.edux.pl/p-12080-mity-slowian.php (not mine)