Journal
 
 
Photo Album

Inès's entry (1)

Post an entry now!
Inès

大家好! With native lang

大家好!今天的天气挺好的。大家是上午去工作的。因为现在的季节是夏天,所以下午不上班。下午大家一边去游泳一边在家里放松放松。
  •  
  • 237
  • 2
  • 3
  • Mandarin 
Jul 28, 2016 23:37