Journal
 
 
Photo Album

Moa's entry (6)

Post an entry now!
Moa

关于瑞典语的感叹词 With native lang

感叹词可以自己做一个句子,也可以加在句子的前面和后面。感叹词没有时态等语法变化。在瑞典语里感叹词可以表示否定和肯定,感情,动物的叫声级别的声音。有的感叹词含有动词的意义。 1。否定和肯定 否定最常用的表达方式是 nej。Nej 之外还有一些别的词,比如说 nä 和 ic...
 •  
 • 626
 • 4
 • 2
 • Mandarin 
Jan 16, 2017 01:36
Moa

Numerot With native lang

"Paljonko on neljä plus yhdeksän?" "Kolmetoista!" "Hyvää! Ja paljonko on setsemän plus viisi?" "Nel...
 •  
 • 241
 • 6
 • 1
 • Finnish 
Jan 15, 2017 04:37
Moa

迷信 With native lang

我去中国的时候遇到了一些让我很吃惊的迷信,特别是关于送礼物的文化。比如说,在中国不能送刀,如果要送一把刀要收钱,一份钱就可以了,要不然两个人之间的友谊会被刀切掉。不但刀刃会把友谊切刀,一把伞或者一棵梨子也一样。伞听起来像分散的散,梨子听起来像离去的离,因此而有这些迷信。在瑞...
 •  
 • 414
 • 9
 • 4
 • Mandarin 
Jan 15, 2017 01:28
Moa

Työssä With native lang

Minä asun ja olen työssä Göteborgissa, Ruotsissa. Olen työssä toimistossa, olen ekonomi. Minä puhun ruotsia ja kinaa työssä. Missä sinä o...
 •  
 • 343
 • 5
 • 1
 • Finnish 
Jan 8, 2017 02:13
Moa

新年愿望 With native lang

新年代表一个新的开始。我也希望新的一年会带来很美满的未来。当然,美满不是白来的,你自己要争取。我的目标是拿到车牌。我今年三十岁,我的很多朋友二十几岁就拿到了。我一直有很多借口。今年我下了决心要拿到车牌。 为什么拿到车牌呢?公交车不久很好了吗?公交车虽然很好,但是能自己...
 •  
 • 449
 • 3
 • 3
 • Mandarin 
Jan 6, 2017 04:52
Moa

Minä olen... (Sentence practice) With native lang

Minä olen sairas. Minä en ole iloinen. Sinä ei ole sairas. Sinä olet iloinen. Minä asun Ruotsissa. Sinä ei asua Ruotsissa. Missä asu...
 •  
 • 177
 • 1
 • 1
 • Finnish 
Jan 6, 2017 04:05