Up and under 中文

  •  
  • 1078
  • 7
  • 3
  • Mandarin 
Jan 25, 2013 14:44
点心在桌子上。枕头在床上。水果在盘子上。猫下树。纸巾下杯子。

The cake(dessert) is on the table. The pillow is on the bed. The fruits are on the plate. The cat is under the tree. The napkin is under the cup.

Diǎnxīn zài zhuōzi shàng. Zhěntou zài chuángshàng. Shuǐguǒ zài pánzi shàng. Māo xià shù. Zhǐjīn xià bēizi.