Chinese Skype 244 中文

  •  
  • 564
  • 0
  • 8
  • Mandarin 
Jun 30, 2015 11:25
飞行到这里不好。你和他是同一个旅行团吗?在商店,他们卖便宜的衣服。你走错公共汽车。你的房间钥匙不能?

The flight to here was not good. Are you and him part of the same tour group? At the store, they sell cheap clothes. You are on the wrong bus. Your room key doesn't work?

Fēixíng dào zhèlǐ bù hǎo. Nǐ hé tā shì tóng yīgè lǚxíng tuán ma? Zài shāngdiàn, tāmen mài piányí de yīfú. Nǐ zǒu cuò gōnggòng qìchē. Ni de fangjian yaoshi bu neng?