Success in 中文

  •  
  • 599
  • 1
  • 5
  • Mandarin 
Sep 22, 2013 12:44
我的路行成功的。我想要成功。我是成功因为我可以说中文一点。今年公司成功的。中文给我帮助成功。

My trip was a success. I want to be successful. I am successful because I can speak a little Chinese. This year the company is successful. Chinese helps me become successful.

Wǒ de lù xíng chénggōng de. Wǒ xiǎng yào chénggōng. Wǒ shì chénggōng yīnwèi wǒ kěyǐ shuō zhōngwén yīdiǎn. Jīnnián gōngsī chénggōng de. Zhōngwén gěi wǒ bāngzhù chénggōng.