Always and Never 中文

  •  
  • 910
  • 8
  • 6
  • Mandarin 
Dec 17, 2012 14:19
我从来没有吃洋葱。我的家庭从来没有去中国。我总是使用电脑。我总是每个星期去工作。

I never eat onions. My family never went to China. I always use the computer. Every week I always go to work.

Wǒ cónglái méiyǒu chī yángcōng. Wǒ de jiating cónglái méiyǒu qù zhōngguó. Wǒ zǒng shì shǐyòng diànnǎo. Wǒ zǒng shì měi gè xīngqí qù gōngzuò.