Mandarin Skype 394 中文

  •  
  • 475
  • 0
  • 7
  • Mandarin 
Nov 12, 2016 10:35
我去过俄国以前,我停站在Poland。我留着我的行李在机场。我穿短裤和衬衫。我享受晴朗天气。

Before I went to Russia, I stopped in Poland. I kept my luggage at the airport. I wore shorts and a shirt. I enjoyed the sunny weather.

wo quguo eguo yiqian, wo ting zhan zai poland. wo liuzhe wo de xingli zai ji chang. wo chuan duanku he chenshan. wo xiangshou qinglang tianqi