Japanese Skype 62 日本語

  •  
  • 235
  • 0
  • 1
  • Japanese 
Jun 24, 2018 08:00
先週私は忙しかった他の言語を勉強しました。すみません、今晩仕事にします。仕事のあとで、私はChicagoに行きます。私の出身はChicagoです。来週もう一度私はあなたに書きます。

Last week I was busy studying other languages. Sorry, tonight I am going to work. After work, I will go to Chicago. Chicago is my hometown. Next week I will write to you again.

senshu watashi wa isogaskikatta no gengo wo benkyou shimashita. sumimasen, konban shigoto ni shimasu. shigoto no ato de, watashi wa chiago ni ikimasu. watashi no shusshin wa chicago desu. raishu moichido watashi wa anata ni kakimasu.