Japanese Skype 49 日本語

  •  
  • 435
  • 2
  • 6
  • Japanese 
Aug 13, 2016 07:22
漢字を書き必要がありません。あなたの英語をわかりました。仕事のスケジュールはなんですか?

You don't have to write in Kanji. I understand your English. What is your work schedule?

kanji wo kaki hitsuyou ga arimasen. antata no eigo wo wakarimashita. shigoto no schedule wa nan desu ka?