Reviewing Japanese 日本語 3

  •  
  • 430
  • 3
  • 6
  • Japanese 
Sep 26, 2013 12:10
みちこさんはいつ次回ここに帰りますか?お客様に合うことを望みます。彼女は中国に長い時間行くこと待っていました。仕事を何時に完成しました?あなたが家族に合うすることを望みます。

Michiko when is the next time you will return here? I hope to see you again. She has not been to China in a long time. What time is your work completed? I hope you get to see your family.

Michiko-san wa itsu jikai koko ni kaerimasu ka? Okyakusama ni au koto ga nozomimasu. Kanojo wa Chūgoku ni nagai jikan iku koto matte imashita. Shigoto o nanji ni kansei shimashita? Anata ga kazoku ni au suru koto o nozomimasu.