Cousin's house 中文

  •  
  • 738
  • 2
  • 2
  • Mandarin 
Dec 27, 2012 16:14
我的表弟的房子昨天有一个党。我没有去他的房子因为我需要去了工作。他的房子到超市酒店附近。我觉得他的房子还很贵

My cousin had a party at his house. I was not able to go because I had to work. His house is near the supermarket. I think his house is expensive.

de biǎo dì dengzi zuótiān yǒu yīgè dǎng. Wǒ méiyǒu qù tā dengzi yīnwèi wǒ xūyào qùle gōngzuò. Tā dengzi dào chāoshì jiǔdiàn fùjìn. Wǒ juédedeng zǐ huán hěn guì.