Chinese Practice 50 中文

  •  
  • 494
  • 0
  • 6
  • Mandarin 
Sep 18, 2013 10:17
在看电影以后,我们回来酒店。客人感到累因为他们去了购物。我从你的账单收走把收费。这个房间,有一个额外收费。

After seeing the movie, we will return to the hotel. The guests feel tired because they went shopping. I removed the charge from your bill. This room has a extra charge.

Zài kàn diànyǐng yǐhòu, wǒmen huílái jiǔdiàn. Kèrén gǎndào lèi yīnwèi tāmen qùle gòuwù. Wǒ cóng nǐ de zhàngdān shōu zǒu bǎ shōufèi. Zhège fángjiān, yǒu yīgè éwài shōufèi.