Mandarin Skype 442 中文

  •  
  • 256
  • 0
  • 2
  • Russian 
May 18, 2018 06:42
我们上次聊天,我有很多健康问题。但是,它们现在修复了。我的Whatsapp和line消失了,因为我有一个新的手机。我忘了说,过去两年是很大的冒险。我的生活现在正常。

The last time we spoke, I had a lot of health problems. However, they are fixed now. My Whatsapp and Line are gone because I have a new cell phone. I forgot say, that the past two years have been a great adventure. My life is normal now.

women shangci liaotian, wo you henduo jiankang wenti. danshi, tamen xianzai xiufule. wo de whatsapp he line xiaoshile yinwei wo you yige xin de shouji. wo wangle shuo, quoqu liangnian shi hen da de maoxian. wo de shenghuo zhengchang.