Japanese in the hotel 日本語 5

  •  
  • 333
  • 0
  • 5
  • Japanese 
May 29, 2014 16:30
私は忙しい外国語を勉強しました。東京は何をどう思いますか?カジノまで電車で行きます。車はお客様を迎えにレストランまで来ます。デパートに車を呼びますか?

I have been busy studying foreign languages. What do you think of Tokyo? The train will take you to the casino. The car wil take you to the restaurant. Do you want to take a car to the department store?

Watashi wa isogashī gaikoku-go o benkyō shimashita. Tōkyō wa nani o dōomoimasuka? Kajino made densha de ikimasu. Kuruma wa okyakusama o mukae ni resutoran made kimasu. Depāto ni kuruma o yobimasu ka?