Mandarin Skype 400 中文

  •  
  • 503
  • 2
  • 9
  • Mandarin 
Nov 29, 2016 11:04
我有很多问题你的度假。 你有问题跟你的银行账户那里?你很幸运你可以看到其他的区域澳大利。你可以跟澳大利人学习英文?总体来说,你的最喜欢地方在澳大利什么?

I have a lot of questions about your vacation. Did you have problems with your bank account there? You are lucky to see different areas of Australia. Were you able to practice English with Australian people? Overall, what is your favorite place in Australia?

wo you henduo wenti ni de dujia. ni you wenti gen ni de yinhang zhanghu nali? ni hen xingyun ni keyi kan dao qita de quyu aodali. ni keyi gen aodaliren xuexi yingwen? zong ti lai shuo, ni de zui xihuan difang zao ao dali?