Japanese Skype 52 日本語

  •  
  • 152
  • 0
  • 1
  • Japanese 
May 21, 2018 10:27
私は午後十時半に仕事はが始めたいます。私は午前七時仕事は終わります。この週末は休みためにMichiganに行きます。日曜日午後帰ります。

I start work at 10:30pm. I finish work at 7am. This weekend I will go to Michigan for vacation. I return Sunday night.

Watashi wa gogo jū-jihan ni shigoto wa ga hajimetaimasu. Watashi wa gozen nana-ji shigoto wa owarimasu. Kono shūmatsu wa yasumi tame ni Michigan ni ikimasu. Nichiyōbi gogo kaerimasu