Chinese Practice 50 中文

  •  
  • 653
  • 0
  • 6
  • Mandarin 
Sep 25, 2013 11:20
對我,我想要成功重要。这是一个很好的公司在工作。我觉得电影很成功。雇员打扫客人的房间重要的。

For me, being successful is important. This is a good company to work for. I think the movie is successful. It is important for the employees to clean the guest room.

Duì wǒ, wǒ xiǎng yào chénggōng zhòngyào. Zhè shì yīgè hěn hǎo de gōngsī zài gōngzuò. Wǒ juéde diànyǐng hěn chénggōng. Gùyuán dǎsǎo kèrén de fángjiān zhòngyào de.