Mandarin Skype 376 中文

  •  
  • 474
  • 1
  • 8
  • Mandarin 
Sep 1, 2016 11:52
我真在准备我的度假。很快我会度假。在我的度假以后, 我们应该聊天一次!我请求我的房间在高楼层。我信心俄罗斯人可以明白我的意思。我的俄语技巧会测试。

I have been busy preparing for my vacation. I am going on vacation soon. After my vacation, we can chat again. I requested that my room be on a high floor. I am confident Russian people can understand my my point. My Russian skills will be tested.

Wo zhenzai zhunbei wo de dujia. hen kuai wo hui dujia. zai wo de dujia yihou, women yinggai liaotian yici. wo qingqiu wo de fangjian zai gao louceng. wo xinxin elusiren mingbai wo de yisi. wo de eyu jiqiao hui ceshi.