To bring 2 中文

  •  
  • 837
  • 4
  • 3
  • Mandarin 
Jan 23, 2013 12:22
我会给你钥匙。我给她镜子。我们带来肥皂对客人。我们带来毛巾对孩子们。

I will give you a key. I give her a mirror. We bring soap to the guest. We bring towels to the kids.

Wǒ huì gěi nǐ yàoshi. Wǒ gěi tā jìngzi. Wǒmen dài lái féizào duì kèrén. Wǒmen dài lái máojīn duì háizimen.
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app