Chinese in the restaurant 中文

  •  
  • 583
  • 0
  • 4
  • Mandarin 
Sep 10, 2013 14:23
你喜歡很陡飲料?我可以消除你的盤子?你喜歡另一一把叉子?我希望找到了。我希望你得到了。

Do you like more drinks? Can I remove your plates? Do you like another fork? I hope I get it. I hope you get it.

Nǐ xǐhuan hěn dǒu yībēi yǐnliào? Wǒ kěyǐ xiāochú nǐ de pánzi? Nǐ xǐhuan lìng yīyī bǎ chāzi? Wǒ xīwàng zhǎodàole. Wǒ xīwàng nǐ dédàole.