Mandarin Skype 369 中文

  •  
  • 548
  • 5
  • 7
  • Mandarin 
Aug 18, 2016 11:10
竞争总是等未来,但是不我。我喜欢跟积极人工作。我留着lang8的更正所有在google spreadsheet。我可以复习我的笔记那边。你在夏季休息?你应该照顾你自己。

The competition always waits for the future, but not me. I like to work with positive people. I keep all my lang-8 corrections in google spreadsheets. I can review my notes over there. Are you on summer break? You should take care of yourself.

Jingzheng zongshi shi deng weilai, danshi bu wo. wo xihuan gen jijiren gongzuo. wo liuzhe lang8 de gengzheng suoyou zai googlespreadsheet. wo keyi fuxi wo de biji na bian. ni zai xiaji xiuxi? ni yinggai zhaogu ni ziji.
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app