Vacation 度假

  •  
  • 652
  • 7
  • 5
  • Mandarin 
Dec 15, 2012 12:54
我在度假,我今天拜访了我哥哥的家庭。旅行是花了很长的时间。他们住在大房子。我们明天也许会去饭馆。

I am on vacation, I visited my brother's family today. The trip was long(trip took a long time). They live in a big house. Tommorow, we might go to a restaurant.

Wǒ zài dùjià, wǒ jīntiān bàifǎngle wǒ gēgē de jiātíng. Lǚxíng shì huāle hěn zhǎng de shíjiān. Tāmen zhù zài dà fángzi. Wǒmen míngtiān yěxǔ huì qù fànguǎn.