Chinese Skype 217 中文

  •  
  • 658
  • 0
  • 6
  • Mandarin 
Jan 26, 2015 15:52
你真在找你的房间?这个房间号是错的。你的房间在什么样的建筑?跟随路标到电梯。你的房间在两个建筑。

Are you looking for your room? This room number is wrong. What building is your room in? Follow the signs to the elevator. Your room is in building 2.

Nǐ zhēn zài zhǎo nǐ de fángjiān? Zhège fángjiān hào shì cuò de. Nǐ de fángjiān zài shénme yàng de jiànzhú? Gēnsuí lùbiāo dào diàntī. Nǐ de fángjiān zài liǎng gè jiànzhú.