Mandarin Skype 368 中文

  •  
  • 298
  • 0
  • 6
  • Mandarin 
Aug 16, 2016 17:10
我现在想要赢。挑战不停止我。 我留着问题远离我的生活。我确保我是积极的人。没有错过机会。其他人满意是平均,但是不是我。

I want to win now. Challenges do not stop me. I keep problems out of my life. I make sure I am a positive person. No more missed opportunities. Other people are satisfied with being average, but not me.

Wo xianzai xiang yao ying. Tiaozhan bu tingzhi wo. Wo liuzhe wenti yuanli de shenghuo. Wo quebao wo shi jiji de ren. Meiyou cuoguo jihui. Qitaren manyi shi pingjun, danshi bu wo.