Mandarin Skype 624 中文

  •  
  • 128
  • 0
  • 2
  • Mandarin 
Jun 20, 2019 07:25
班车到达每个十分钟到十五分钟。到另一个航站楼需要十分钟。明天早上你可以把你的行李。你需要一个叫醒电话?

The shuttle arrives every ten to fifteen minutes. It takes ten minutes to go to the other terminal. Tomorrow morning you can pick up your luggage. Do you need a wake up call?

banche daoda meige shi fenzhong dao shiwu fenzhong. dao ling yige hangzhanlou xuyao shi fenzhong. mingtian zaoshang ni keyi ba ni de xing li. ni xuyao yige jiaoxing dianhua?
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app