Chinese Skype 289 中文

  •  
  • 556
  • 1
  • 8
  • Mandarin 
Feb 29, 2016 08:28
我不知道为什么系统收你两次。平常系统只收一次。不担心,不是一个收费,这是信用卡授权。不用担心因为一切会返回你的信用卡。在逗留以后,一切会不再在账单。

I don't know why the system charged you twice. Usually the system charges only once. Don't worry this is not a charge, this is only a credit card authorization. Don't worry because everything will returned to your credit card. After your stay, everything will be gone from your bill.

Wo bu zhidao weisheme xitong shou ni liangci. Pinchang xitong zhi yici. Bu danxin, bushi yige shoufei, zhe shi xin yong ka shouquan. Bu yong danxin yinwei yiqie hui fan hui ni de xin yong ka. Zai douliu yihou, yiqie hui bu zai zhangdan.