Chinese Practice 73 中文

  •  
  • 633
  • 0
  • 5
  • Mandarin 
Nov 25, 2013 15:58
在酒店里客人都是舒服。你们是成功因为你的服务很好和努力工作。能去中国是经历好。每天天气来越冷。

In the hotel all the guests are comfortable. You guys are successful because service is good and you work hard. Being able to go China is a good experience. Everyday the weather becomes colder.

Zài jiǔdiàn lǐ kèrén dōu shì shūfú. Nǐmen shì chénggōng yīnwèi nǐ de fúwù hěn hǎo hé nǔlì gōngzuò. Néng qù zhōngguó shì jīnglì hǎo. Měitiān tiānqì lái yuè lěng.