Mandarin Skype 373 中文

  •  
  • 541
  • 0
  • 10
  • Mandarin 
Aug 26, 2016 08:37
我总是在不同的时间睡觉。每个星期我的空的时间不同。我们未来将会找到空的时间。我的睡觉挑战是差不多结束了。我十一月我会转到不同的工作在同一公司。

I always sleep at different times. Each week my free time is different. My sleep challenge is almost over. We will find free time in the future. In November I will transfer to a different job in the same company.

wo zongshi zai butong de shijian shuijiao. meige xingqi wo de kong de shijian butong. women weilai jiang hui zhaodao kong de shijian. wo de shuijiao tiaozhan shi chabuduo jieshule. wo shiyiyue wo hui zhuandao butong de gongzuo zai tongyi gongsi.