Japanese Skype 日本語 37

  •  
  • 374
  • 0
  • 4
  • Japanese 
Oct 23, 2015 11:15
仕事の責任は何ですか?私はお客様の予約と直接を手伝っています。私たちはここによく行きます。日本のお客様会いませんので、日本語を忘れてしまいました。

What are your job responsibilities? I help guests with reservations and directions. We come here often. I forget my Japanese because I don't meet Japanese guests often.

Shigoto no sekinin wa nanidesu ka? Watashi wa okyakusama no yoyaku to chokusetsu o tetsudatte imasu. Watashitachi wa koko ni yoku ikimasu. Nihon no okyakusama aimasen'node, nihongo o wasurete shimaimashita.