Mandarin Skype 384 中文

  •  
  • 363
  • 0
  • 6
  • Mandarin 
Oct 19, 2016 07:11
我在莫斯科有很多锻炼。我走随地/任何地方。我对地铁印象。我在河旁边。下午,雨停止了。我高兴我不走公共汽车。交通让我感到让人沮丧。这是好区域。

I exercised a lot in Moscow. I walked everywhere. I was impressed by the subway. I am next to the river. In the afternoon it stopped raining. I am happy I did not take the bus. Traffic would frustrate me. This is a good area.

wo zai moscow you henduo duanlian. wo zou suidi. wo yinxiang ditie. wo zai he pangbian. xiawyu yu tingzhile. wo gaoxing wo bu zou gong gong qi che. jiaotong rang wo gandao rangren jusang. zhe shi hao quyu.