Sometimes in 中文

  •  
  • 553
  • 7
  • 5
  • Mandarin 
Dec 22, 2012 17:59
我有时在饭店里发现中国人的客人。飞机有时到达晚。这里有时天气冷。商店有时忙,有时安静。

Sometimes I meet Chinese guests at the hotel. The airplane is sometimes late. Sometimes it is cold here. The store is sometimes busy, sometimes quiet.

Wǒ yǒushí zài fàndiàn lǐ fāxiàn zhōngguó rén de kèrén. Fēijī yǒushí dàodá wǎn. Zhè li yǒushí tiānqì lěng. Shāngdiàn yǒushí máng, yǒushí ānjìng.