Up and under 2 中文

  •  
  • 845
  • 5
  • 4
  • Mandarin 
Jan 28, 2013 13:33
你的晚餐在桌子上。勺子在盘子旁边。枕头在毯子下。他们的蔬菜在箱子里。在公园里,我看了一个鸭在湖旁边。

Your dinner is on the table. The spoon is next to table. The pillow is under the blanket. Their vegetables are in the box. In the park, I saw a duck next to the lake.

Nǐ de wǎncān zài zhuōzi shàng. Sháozi zài pánzi pángbiān. Zhěntou zài tǎnzi xià. Tāmen de shūcài zài xiāngzi lǐ. Zài gōngyuán lǐ, wǒ kànle yīgè yā zài hú pángbiān.