To bring in 中文

  •  
  • 932
  • 4
  • 2
  • Mandarin 
Jan 22, 2013 12:43
我快带来对你毛巾。她现在带来肥皂。客人需要叉和刀。他带来杯子对客人。

Soon I will bring you a pillow. She will bring you soap now. The guests needs a fork and a knife. He brings the cup to the guest.

Wǒ kuài dài lái duì nǐ máojīn. Tā xiànzài dài lái féizào. Kèrén xūyào chā hé dāo. Tā dài lái bēizi duì kèrén.