Mandarin Skype 371 中文

  •  
  • 572
  • 1
  • 8
  • Mandarin 
Aug 23, 2016 06:46
我比竞争有很多优势。我不怕尝试新事情。在压力时刻,我留着积极乐观。区间车在酒店前面。

I have more advantages than the competition. I am not afraid to try new things. In stressful moments, I keep positive. The shuttlebus is outside the hotel.

Wo bi jingzheng you henduo youshi. wo bupa changshi xin shiqing. zai yali shike, wo liuzhe jiji leguan. Qujianche zai jiudian qianmian.