Mandarin Skype 301 中文

  •  
  • 298
  • 0
  • 7
  • Mandarin 
Mar 26, 2016 17:07
我在四月会本来告诉你。 我要确保一切都很好在我的新的工作。 我习惯了觉得那么。无所谓坚守在同一公司。我现在不同的人。

I was going to tell you in April. I wanted to make sure everything was ok at the new job. I used to think like that. I don't care anymore about staying with the same company. Now I am different person.

Wo zai si yue hui benlai gaosu ni. Wo yao quebao yiqie dou hen hao zai wo de xin de gongzuo. Wo xiguanle juede name. Wo shi bu zai wu suo wei jianshou zai tongyi gongsi. Wo xianzai butong de ren.