Since your arrival 日本語

  •  
  • 382
  • 2
  • 2
  • Japanese 
Dec 24, 2012 09:42
ホテルまで旅行はどうでしたか?前田様の到着から、朝ごはんをホテルの食べたことをありますか?佐用様のご滞在から、買い物をしますか?佐用様は明日予定はございますか?

How was the trip to the hotel? Mr. since your arrival, have you eaten the hotel breakfast yet? Ms. Sayo, since you have been staying here, have you been shopping? Ms. Sayo, what are your plans for tomorrow?

Hoteru made ryokō wa dōdeshita ka? Maeda-sama no tōchaku kara, asa gohan o hoteru no tabeta koto o arimasu ka? Sayō-sama no go taizai kara, kaimono o shimasu ka? Sayō-sama wa ashita yotei wagozaimasu ka?