Mandarin Skype 398 中文

  •  
  • 525
  • 0
  • 8
  • Mandarin 
Nov 25, 2016 09:13
菜单在墙上。在桌子,我打开我的手机。我避开食物洋葱。我避开支付现金。

The menu is on the wall. At the table, I turned on my cell phone. I avoided food with onions. I avoided paying with cash.

Caidan zai qiang shang. zai zhuozi, wo dakai wo de shouji. wo bi kai shiwu yangcong. Wo bi kai zhifu xianjin.