Chinese Skype 295 中文

  •  
  • 621
  • 2
  • 10
  • Mandarin 
Mar 13, 2016 15:07
有别的理由为什么我最近学习广东话。我达到中文不错了水平。因为我现在舒服跟我的中文,我可以开始学广东话。 这是好的时间。在我之前的工作,多数时间我成功帮中国客人在中文。这些胜利了跟我信心学习其他的中国语。

There are other reasons why I recently started to learn Cantonese. I reached a good enough level in Chinese. Because I am comfortable with my Chinese, I could start learning Cantonese. This is the right time. At my previous job, most of the time I was sucessful helping Chinese guests in Chinese. Those victories gave me the confidence to study other Chinese languages.

You bie de liyou weishenme wo zuijin xuexi guangdonghua. Wo dadao zhongwen bucuole shuiping. Yinwei wo xianzai shufu gen wo de zhong wen, wo keyi kaishi xue guangdong hua. Zhe shi hao de shijian. Zai wo zhiqian de gongzuo, duoshu shijian wo chenggong bang zhongguo keren zai zhongwen. Zhexie shenglile gen wo xinxin xuexi qita de zhongguo yu.