Mandarin Skype 453 中文

  •  
  • 322
  • 0
  • 1
  • Mandarin 
Jun 26, 2018 12:07
上次我学习日文在两年前。我会避开高级的主题和留了简单的例句。我不想要困惑两个语言。这样,我的脑子不是累。同时中文和日文学习让我的头痛。

The last time I studied Japanese was two years ago. I will avoid advanced topics and keep the sentences simple. I don't want to confuse the two languages. This way, my brain won't get tired. Studying Chinese and Japanese at the same time makes my head hurt.

Shangci wo xuexi riwen zai liang nian qian. Wo hui bikai gaoji de zhuti he liule jiandan de liju. wo bu xiang kunhuo liangge yuyan.zheyang wo de naozi bushi lei. tongshi zhongwen he riwen xuexi rang wo de tou tong.