It will be done 日本語

  •  
  • 459
  • 1
  • 5
  • Japanese 
Aug 20, 2013 07:00
今お客様をすることができます。今お客様ために熱心に仕事します。滞在の最後に、お客様のリクエストを完成させしました。滞在の間中、誰かが仕事を終えます。

I can do this for you right now. I will take care of this right away. At the end of your stay, I will take care of this(finish this) for you. During your stay, someone will take care of this(finish this) for you.

Ima okyakusama o suru koto ga dekimasu. Ima okyakusama tame ni nesshin ni shigoto shimasu. Taizai no saigo ni, okyakusama no rikuesuto o kansei sa se shimashita. Taizai no manaka, darekaga shigoto o oemasu.