Next to 2 中文

  •  
  • 755
  • 5
  • 4
  • Mandarin 
Jan 20, 2013 12:59
我在树旁边。牛奶在蔬菜旁边。我在厨房在吃早餐。浴室在出口旁边。明天我也许买水果。

I am next to the tree. The milk is next to the vegetables. I am in the kitchen eating breakfast. The bathroom is next to the exit. Tomorow maybe I will buy fruits.

Wǒ zài shù pángbiān. Niúnǎi zài shūcài pángbiān. Wǒ zài chúfáng zài chī zǎocān. Yùshì zài chūkǒu pángbiān. Míngtiān wǒ yěxǔ mǎi shuǐguǒ.