Next to 2 中文

  •  
  • 733
  • 5
  • 4
  • Mandarin 
Jan 20, 2013 12:59
我在树旁边。牛奶在蔬菜旁边。我在厨房在吃早餐。浴室在出口旁边。明天我也许买水果。

I am next to the tree. The milk is next to the vegetables. I am in the kitchen eating breakfast. The bathroom is next to the exit. Tomorow maybe I will buy fruits.

Wǒ zài shù pángbiān. Niúnǎi zài shūcài pángbiān. Wǒ zài chúfáng zài chī zǎocān. Yùshì zài chūkǒu pángbiān. Míngtiān wǒ yěxǔ mǎi shuǐguǒ.
Learn English, Spanish, and other languages for free with the HiNative app