Mandarin Skype 380 中文

  •  
  • 556
  • 0
  • 11
  • Mandarin 
Oct 9, 2016 07:51
我惊讶因为有很多中国人旅行团在Moscow。看中国人和俄国雇员交流很有趣通过英文。有时又误解之间双方。我有不错了水平中文。我的俄语水平比较少平均,但是他们可以听得懂我。如果我住在莫斯科,我是富有。如果我多练习,我可以挣钱很多。

I am surprised at how many Chinese tour groups are in Moscow. Seeing Chinese people and Russian employees communicate through English was interesting. Sometimes there was misunderstandings between both sides. I have a understandable enough level of Chinese. My level in Russian is less than average, but they can understand me. If I lived in Moscow, I would be rich. If I practice more, I can make a lot of money.

wo jingya yinwei you henduo zhongguoren luxing tuan zai moscow. kan zhongguoren he eguo guyuan jiaoliu tongguo yingwen you lequ. Youshi you wujie zhijian shuangfang. Wo you buocuole shuiping zhongwen. wo de eyu shuiping bijiao shao pingjun, danshi tamen keyi ting de dong wo. ruguo wo zhuzai moscow, wo shi fuyou. ruguo wo duo lianxi, wo keyi henduo zheng qian.