Mandarin Skype 443 中文

  •  
  • 212
  • 0
  • 1
  • Mandarin 
May 20, 2018 10:47
有很多理由我为什么不喜欢啤酒. 可以长胖,胃会增加尺寸,它是贵。我很少喝啤酒,但是如果是一个盛会我可以。啤酒的口味失望。

There are many reasons why I don't like beer. You can gain weight, the stomach will increase in size, and it is expensive. I rarely drink beer, however if there is an event I can. The taste of beer is disappointing.

you henduo liyou wo weishenme bu xihuan pijiu. keyi zhang pang, wei hui zengjia chicun, ta shi gui. wo shen shao he pijiu, danshi ruguo shi yige shenghui wo keyi. pijiu de kouwei shiwang. kouwei shiwang.