I should 必须.

  •  
  • 759
  • 0
  • 5
  • Mandarin 
Apr 17, 2013 16:38
I should 必须.

我最近没有练习中文。我必须学习更多中文。我们必须帮助客人。我必须吃晚餐早,因为然后我不有时间。

I recently have not practiced Chinese. I should study more Chinese. We should help the guest. I should eat early, because later I won't have time.

Wǒ zuìjìn méiyǒu liànxí zhōngwén. Wǒ bìxū xuéxí gèng duō zhōngwén. Wǒmen bìxū bāngzhù kèrén. Wǒ bìxū chī wǎncān zǎo, yīn wéi ránhòu wǒ bù yǒu shíjiān.