Mandarin Skype 302 中文

  •  
  • 415
  • 0
  • 4
  • Mandarin 
Mar 28, 2016 10:59
我离开lasvegas很快和突然。我没有主意一切会发生。我开车我的corolla横贯美国。我会留着corolla,但是明年我更改它。我下挑战是搬到迈阿密。我确保它会发生。

I left Las Vegas so fast and suddenly. I had no idea any of this was going to happen. I drove my Corolla across the United States. I will keep my Corolla, but next year I will change it. My next challenge is moving to Miami. I will make sure it happens.

Wo likai Las Vegas hen kuai he turan. Wo kaiche wo de corolla hengguan meiguo. Wo hui liuzhe corolla, danshi mingnian wo genggai ta. Wo meiyou zhuyi yiqie hui fasheng. Wo xia tiaozhan shi bandao miami. Wo quebao ta hui fasheng.