Japanese Skype 59 日本語

  •  
  • 212
  • 0
  • 1
  • Japanese 
Jun 8, 2018 13:30
私は将来がOrlandoにうつります。多分8月に行きます。Orlandoにはとても日本の観光客はいます。私はもう一度日本語を勉強してオーランドへの準備をしています。

In the future I will move to Orlando. Maybe in August I will go. Orlando has many Japanese tourists. I am preparing for Orlando by studying Japanese again.

watashi wa shorai ga orlando ni utsurimasu. tabun hachi gatsu ni ikimasu. orlando ni wa totemo kankokyauku wa imasu. watashi wa moichido nihongo wo benkyou shite orando e no junbi wo shite imasu.