Chinese Skype 298 中文

  •  
  • 439
  • 1
  • 7
  • Mandarin 
Mar 20, 2016 01:14
这个新的工作不长期。这个时候在Chicago不长期。我未来会离开一次。我在接下来的六月可能搬来一次。

This new job is not long term. This time in Chicago is not long term. In the future I will move again. In the next six months, I could move again.

Zhège xīn de gōngzuò bù cháng qī. Zhège shíhòu zài Chicago bù cháng qī. Wǒ wèilái huì líkāi yīcì. Wǒ zài jiē xiàlái de liù yuè kěnéng bān lái yīcì.